flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови господарського суду міста Києва
25.04.2023 № 22
 
 
                              ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
                                                                                                        у Господарському суді міста Києва
 

І. Відомості з питань режимно-секретної роботи

1.1. Відомості щодо змісту номенклатури посад працівників Господарського суду міста Києва (далі – Суд), перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

1.2. Відомості, що містяться в облікових документах та листуванні з питань оформлення (скасування/припинення) допуску/доступу до державної таємниці.

1.3. Відомості щодо змісту номенклатури секретних справ, щодо перегляду грифів секретності документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

1.4. Відомості з протоколів засідань експертних комісій з питань таємниць та з проведення експертизи цінності документів, з актів перевірки наявності й знищення секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

1.5. Відомості про зміст планів роботи режимно-секретного відділу, інструкцій, положень, правил, заходів тощо, листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями з питань діяльності режимно-секретного відділу Суду.

1.6. Листи, довідки, висновки та інші документи, підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб.

1.7. Відомості з журналів обліку секретного діловодства, щодо організації секретного діловодства, обліку, зберігання тощо.

1.8. Відомості з наказів, розпоряджень, актів перевірки, звітів щодо охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності в Суді, визначення придатності режимних приміщень (зон, територій) для проведення секретних робіт та організації внутрішньо-об’єктового режиму в Суді.

1.9. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.

1.10. Відомості про маршрути перевезення матеріальних носіїв секретної інформації.

1.11. Відомості щодо поводження із секретними документами під час відрядження.

1.12. Відомості про забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом до іноземних держав суддів і працівників апарату Суду, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

1.13. Відомості про планування заходів забезпечення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

1.14. Відомості щодо надання, переоформлення Судом спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

 

ІІ. Відомості з питань мобілізаційної підготовки

2.1. Відомості про зміст заходів, планів, програм, методичних матеріалів з питань мобілізаційної підготовки та їх виконання загалом щодо Cуду.

2.2. Відомості про виконання Судом законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

2.3. Відомості щодо військового обліку працівників Суду, а також відомості, які містяться в їхніх військово-облікових документах (крім випадків виконання працівниками Суду своїх посадових обов’язків щодо такого обліку, у тому числі ведення службового листування з уповноваженими органами).

2.4.  Відомості щодо чисельності працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

2.5. Відомості про перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час загалом щодо Суду.

2.6. Відомості щодо військовозобов’язаних суддів та працівників апарату суду, які призвані до лав Збройних Сил України по мобілізації або є добровольцями територіальної оборони, у тому числі їх прізвище, ім’я по батькові та посаду.

2.7. Відомості за окремими показниками про потреби, обсяги матеріально-технічного та фінансового забезпечення на мобілізаційну підготовку, а також організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядок, терміни виконання заходів переведення на роботу в умовах особливого періоду Судом.

2.8. Відомості про структуру та штатний розпис Суду на особливий період.

2.9. Функціональні обов’язки працівників апарату Суду на особливий період.

2.10. Дислокація, характеристика запасних пунктів управління, організація забезпечення життєдіяльності, системи охорони та захисту запасних пунктів управління.

 

ІІІ. Відомості з питань захисту інформації, адміністрування баз даних та інформаційних технологій

3.1. Відомості, що містяться в документах з питань технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Суду (про стан технічного захисту інформації; про апаратно-програмний комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу).

3.2. Відомості, які містяться в документах з технологічною інформацією обліку користувачів та їх повноважень в інформаційно-телекомунікаційній системі Суду (бази даних автентифікації; інформація облікових записів користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи суду тощо).

3.3. Відомості про паролі або коди доступу в інформаційно-телекомунікаційній системі Суду.

3.4. Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації об’єктів інформаційної діяльності й урядового зв’язку в Суді, матеріалів їх обстеження та атестування.

3.5. Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньо-об’єктовий режим, технічне оснащення охорони об’єктів Суду, розташування і характеристику постів охорони, об’єктових і периметрових систем відеоспостереження і сигналізації.

3.6. Відомості щодо забезпечення посадових осіб Суду урядовим зв’язком.

3.7. Відомості щодо створення та експлуатації комплексної системи захисту інформації в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах (крім відомостей, що становлять державну таємницю).

3.8. Узагальнені відомості щодо стану ефективності технічного захисту службової інформації в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах.

3.9. Узагальнені відомості про кількість інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних систем, в яких обробляється інформація, що підлягає захисту.

3.10. Відомості щодо перевірок стану технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством.

3.11. Відомості, що містяться в документах з питань технічного захисту інформації в автоматизованих системах класу 1 другої категорії та організації урядового зв’язку, якщо ця інформація не містить відомості, що становлять державну таємницю.

3.12. Відомості щодо переліку, категоріювання об’єктів інформаційної діяльності, на яких циркулює інформація, що становить державну таємницю.

3.13. Відомості про кількість засобів криптографічного захисту інформації, місця їх розташування, технічні характеристики та порядок їх використання.

 

ІV. Відомості з питань організації роботи Суду

4.1. Відомості, що містяться в документах суду (доповідні і службові записки, акти, висновки, подання, накази, рекомендації, заявки, довідки, узагальнення, методичні рекомендації, пропозиції, повідомлення тощо), які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію та пов’язані з розробкою напряму діяльності або процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

4.2. Відомості, що створюються або знаходяться у володінні суду, але перебувають в процесі підготовки, обговорення і розгляду питань для прийняття відповідного рішення, оформленого протоколом (рішенням).

4.3. Відомості, що створені чи отримані в процесі підготовки рішення та/або відомості зафіксовані у прийнятому рішенні щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.

4.4. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях керівництва суду щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.

4.5. Відомості, що містяться в постановах голови Суду про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

4.6. Службова інформація інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яка є у володінні Суду.

4.7. Відомості з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, а також їх перелік, якими суд користується та має безпосередній доступ, однак не є їх держателем (адміністратором).

4.8. Відомості з автоматизованої системи документообігу Суду, довідкових систем, портфелів (фільтрів), журналів, а також їх перелік, які створені в суді виключно для внутрівідомчого користування.

4.9. Відомості, що містяться в особових справах суддів та працівників апарату суду, з особового складу, окрім відомостей, оприлюднення яких передбачено діючим законодавством та щодо обліку робочого часу.

4.10. Відомості про хід та результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень (акти перевірок, висновки тощо), крім тих, доступ до яких не може бути обмежений.

4.11. Відомості, що містяться в журналах обліку печаток і штампів Суду.

4.12. Відомості щодо технічних характеристик майна Суду, призначеного для забезпечення безперебійного функціонування Суду.

4.13. Інші відомості, що містяться в документах Суду, обмеження доступу до яких відповідає сукупності всіх трьох підстав «трискладовий тест», визначеним у пунктах 1-3 частини другої статі 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.