flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ

про доступ до публічної інформації у

Господарському суді міста Києва

Розділ І. Загальні положення

 1.1.      Положення про доступ до публічної інформації у Господарському суді міста Києва розроблено на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та визначає порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Господарського суду міста Києва (далі – Суд).

1.2.      Терміни «публічна інформація», «запит на інформацію», «запитувачі інформації» в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених Законом.

1.3.      Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про доступ до судових рішень», Положення про автоматизовану систему документообігу суду та інших нормативно-правових актів з питань доступу до публічної інформації.

1.4.      Дія цього Положення не поширюється на надання інформації, отриманої або створеної при здійсненні судочинства, розгляду адвокатського запиту, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.

1.5.      Інформація стосовно розгляду конкретних справ, а саме складу учасників справ, предмету позову, дати надходження позовної заяви, стадії розгляду справи, дати і часу судового засідання, руху справи тощо є відкритою та підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті Суду, крім випадків, установлених законом.

1.6.      Надання інформації щодо здійснення правосуддя (роз’яснення судового рішення, ознайомлення з матеріалами справи, надання доступу до матеріалів справи, направлення судових справ за межі суду тощо) здійснюється виключно відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України та Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах, та не є предметом регулювання Закону.

1.7.      Суд є суб’єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, що знаходиться у його володінні відповідно до Закону.

Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду

2.1.      Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується шляхом:

1)         розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

2)         розміщення публічної інформації на офіційному вебсайті Суду вебпорталу «Судова влада України»;

3)         оприлюднення публічної інформації в медіа, офіційних друкованих виданнях;

4)         надання публічної інформації за запитами на інформацію;

5)         оприлюднення публічної інформації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

2.2.      Публічна інформація щодо діяльності Суду надається у формі, визначеній цим Положенням та Законом. Публічна інформація щодо діяльності суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач в запиті не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.

2.3.      Інформацією про діяльність Суду є інформація про:

2.4.      Публічна інформація в усній формі надається фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається у телефонному режимі структурними підрозділами Суду відповідно до їх напрямів діяльності.

2.5.      Робота запитувачів з документами/їх копіями здійснюється в приміщенні Суду (вул. Богдана Хмельницького, 44, корпус В, кабінет № 30).

2.6.      Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.7.      З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом  заповнення  електронної форми запиту безпосередньо на офіційному вебсайті Суду або шляхом заповнення відповідних форм письмових запитів (додатки 1-2), зразки яких розміщені на офіційному вебсайті Суду.

2.8.      Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа відділу автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія), обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розділ III. Оприлюднення публічної інформації про діяльність суду

3.1.      Контроль за оприлюдненням публічної інформації в медіа здійснюється керівництвом Суду.

3.2.      Безпосереднє розміщення публічної інформації на офіційному вебсайті Суду, інформаційних стендах Суду, оприлюднення публічної інформації в медіа за дорученням керівництва Суду здійснюється відділом аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової практики.

Підготовку даних для наступного розміщення публічної інформації забезпечують особи, відповідальні за надання відомостей.

3.3.      Порядок взаємодії Суду з медіа визначено у додатку 3 до цього Положення.

3.4.      Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду підлягає інформація про діяльність Суду, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законодавством.

3.5.      Судові рішення оприлюднюються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.6.      На інформаційних стендах у приміщенні Суду розміщується інформація:

3.7.      Порядок доступу осіб до приміщень Суду та до залів судових засідань регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, які затверджуються Головою Суду.

Розділ IV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 4.1.      Письмові, у тому числі електронні запити на інформацію, що надходять до Суду, незалежно від форми приймаються та реєструються відділом автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) в автоматизованій системі документообігу суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України з урахуванням вимог цього Положення.

4.2.      Запити, які надійшли в усній формі за телефоном також підлягають реєстрації в Журналі реєстрації телефонних (усних) запитів на отримання публічної інформації.

У разі надходження запиту на публічну інформацію по телефону, відповіді на питання, що не потребують додаткового опрацювання, надаються негайно.

4.3.      Після реєстрації запити на інформацію невідкладно передаються керівнику апарату Суду (особі, яка виконує його обов’язки) для накладення резолюції.

4.4.      Після накладення резолюції запит невідкладно передається виконавцю (співвиконавцю).

4.5.      Підготовку відповіді на запит на публічну інформацію здійснює визначений резолюцією керівника апарату структурний підрозділ (головний виконавець).

Відповідь на запит на публічну інформацію надається за підписом начальника відділу аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової практики або особи, яка виконує його обов’язки.

4.6.      У разі потреби за резолюцією керівника апарату до участі в підготовці відповіді залучається структурний підрозділ, до компетенції якого належить запитувана інформація (співвиконавець). Співвиконавець зобов’язаний не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації запиту надати начальнику відділу аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової практики необхідну інформацію.

4.7.      Відповідь на електронний запит надається на адресу та у вигляді, вказаному у запиті з адреси zapyty@ki.arbitr.gov.ua та реєструється у відповідному Журналі вихідної електронної кореспонденції.

4.8.      Листування щодо запитів на інформацію зберігається у відповідній номенклатурній справі відділу аналітичної роботи статистики та аналізу застосування судової практики.

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність суду

5.1.      Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада, прізвище та номер телефону виконавця, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.2.      Запити, в яких не вказана зворотна адреса запитувача вважаються анонімними, відповідь на які не надається.

5.3.      Відповідно до вимог, передбачених статтею 20 Закону відповідь на запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання.

У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

5.4.      У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Суд може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.5.      Наявність у запитуваному документі інформації з обмеженим доступом не перешкоджає наданню відкритої інформації з нього. Якщо запитується копія документа, у тексті якого наявна інформація з обмеженим доступом, копія документа надається одним із таких способів:

5.6.      У разі якщо запит містить прохання надати інформацію, що не відноситься до публічної та є за своїм змістом зверненням громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Суд відмовляє у задоволенні такого запиту через його невідповідність вимогам закону. При цьому, відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, направляється заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

У разі відсутності можливості надання інформації за параметрами, про які йдеться у запиті, оскільки це потребуватиме додаткового опрацювання шляхом узагальнення, вилучення, аналітичного опрацювання документів, інформація надається в тому вигляді, в якому зберігається в Суді.

5.7.      Інформація на запит надається безкоштовно.

Плата за копіювання та друк не стягується у разі:

-           надання інформації, що становить суспільний інтерес;

-           якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, така інформація надається після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання (друк) цих документів.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах норм, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

5.8.      Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1)         він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

2)         інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3)         інформація, що запитується, не належить до публічної інформації;

4)         якщо запит непридатний до читання та/або містить в собі нецензурні вислови;

5)         не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону.

Розділ VІ. Відповідальність за порушення законодавства

про доступ до публічної інформації в суді

 6.1.      Відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.