flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відділ управління персоналом та антикорупційного моніторингу

Відділ управління персоналом та антикорупційного моніторингу Господарського суду міста Києва  є функціональним структурним підрозділом апарату суду і безпосередньо підпорядкований керівнику апарату суду, а також у своїй діяльності підпорядкований і підзвітний голові суду та його заступникам.

Основними завданнями відділу є:

- реалізація державної політики з питань управління персоналом у суді;

- забезпечення здійснення керівником апарату своїх повноважень з питань управління персоналом;

- добір персоналу;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує роботу щодо розробки структури суду;

- розробляє і бере участь у розробленні проектів управлінських документів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

- вносить пропозиції керівнику апарату з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

- здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату з питань управління персоналом;

- контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців суду, які затверджує керівник апарату, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

- вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в суді та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату;

- приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

- розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

- надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

- за дорученням керівника апарату або голови суду його заступників перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку в суді;

- разом з іншими структурними підрозділами суду:

- організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

- опрацьовує штатний розпис суду;

- спільно з бухгалтерською службою (фінансово-економічним відділом) організовує - роботу щодо мотивації персоналу суду;

- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

- організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

- організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату суду;

- здійснює планування професійного навчання державних службовців суду;

- узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату;

- разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

- аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

- обчислює стаж роботи та державної служби;

- розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження працівників суду державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

- організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу;

- оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

- ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього трудового та службового розпорядку суду, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

- оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

- забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення працівників суду;

- здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

- здійснює організацію проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

- формує графік відпусток працівникам суду, готує проекти наказів щодо надання відпусток працівникам суду, контролює їх подання та веде облік;

- здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників суду;

- оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

- опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

- у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження працівників суду;

- готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій працівникам суду;

- забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

- здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями до відділу відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

- забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

- здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в суді;

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

- проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

- здійснює контроль заходів щодо запобігання корупції, надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, бере участь в інформаційному забезпечені здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, проводить організаційну та роз’яснювальну роботи, розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.