flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

Господарського суду міста Києва

«21» лютого 2017 року № 3

 

Рішенням загальних зборів

працівників апарату

Господарського суду міста Києва

«17» березня 2017 року № 1

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового та службового розпорядку для працівників

Господарського суду міста Києва

 1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового та службового  розпорядку (далі - Правила) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу Законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агенства України з питань державної служби від 03.03.2016 №50, інших нормативно - правових актів України.

1.2. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку Господарського суду міста Києва, режим роботи, умови перебування в суді суддів, державних службовців, працівників патронатної служби, працівників, що виконують функції з обслуговування та робітників (далі – працівники суду)  та забезпечення раціонального використання робочого часу.

1.3. Трудова та службова дисципліна у Господарському суді міста Києва ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

1.4. Правила поширюються на всіх працівників Господарського суду міста Києва та є обов’язковими для виконання.

2. Загальні правила етичної поведінки в суді

2.1.  Працівники суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.2. Працівники суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

2.3. Працівники суду не повинні допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян, використання нецензурної лексики.

2.4. Працівники суду повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

3. Порядок прийняття та звільнення працівників

3.1. Призначення на посади працівників суду здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу».

3.2. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору.

3.3. Укладення трудового договору з працівником оформляється відповідним наказом, який доводиться до відома працівника під підпис.

У наказі зазначається найменування посади згідно зі штатним розписом та відомості про оплату праці.

3.4. Під час укладення трудового договору кандидат повинен пред’явити копії наступних документів:

- паспорт;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- диплом або інший документ, що засвідчує необхідну освіту чи професійну підготовку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- військовий квиток або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних);

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та три фотокартки (одну фотокартку розміром 4x6 см та дві – 3x4 см);

-  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції»;

- документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації.

Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються працівником відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу, після чого оригінали повертаються кандидатові.

3.5. Забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

3.6. На підставі актів про обрання, переведення або припинення повноважень судді голова суду видає відповідний наказ.

3.7. Призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду здійснюється начальником Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві за поданням голови суду.

3.8. Призначення на посади та звільнення з посад інших працівників апарату суду здійснюється відповідно до трудового законодавства України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 №246, щодо державних службовців, а також з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та  Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 №14, щодо помічників суддів.

3.8.1. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату суду при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування, про що має бути зазначено в наказі про призначення. Випробування встановлюється на строк:

- до шести місяців - для державних службовців;

- до 1 місяця - для працівників суду, які виконують функції з обслуговування та робітників.

3.9. Записи про призначення, переведення та заохочення працівника суду заносяться до трудової книжки. Трудові книжки працівників зберігаються у відділі управління персоналом та антикорупційного моніторингу.

3.10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

3.11. У день звільнення працівнику видається його трудова книжка із внесеним до неї записом про звільнення та проводиться остаточний розрахунок. Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи, а якщо працівник знаходиться у щорічній відпустці, то останній день відпустки.

4. Основні права та обов’язки працівників

4.1. Працівники суду мають право:

- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи; державні службовці, окрім цього, мають право на отримання надбавки за ранг, який їм присвоюється;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- захищати свої законні права і інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

4.2. Основні обов’язки працівників суду це:

- дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

- не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

- шанобливо ставитися до громадян і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави;

- сумлінно та на належному організаційному рівні виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

- виконувати посадові обов`язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

- забезпечувати державну таємницю, зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

- додержуватись трудової та службової дисципліни, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва, раціонально використовувати робочий час, не заважати іншим працівникам виконувати їх службові обов’язки;

- додержуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки, гігієни праці та протипожежної охорони;

- утримувати своє робоче місце в чистоті та порядку, дотримуватись установленого порядку збереження матеріальних цінностей та документів;

- дотримуватись офіційно-ділового стилю у зовнішньому вигляді;

- вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну діяльність суду і своєчасно повідомляти про це відповідальних осіб, керівництво суду;

- суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях, на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування суду.

4.3. Коло обов’язків, які виконує кожен працівник на своїй посаді, обумовлюється посадовими інструкціями та положеннями, що затверджуються в установленому порядку.

5. Основні обов’язки керівництва Господарського суду міста Києва

5.1. Керівництво Господарського суду міста Києва зобов’язується:

- створити необхідні умови для плідної праці працівників усіх категорій, щоб працівник мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно отримував завдання і знайомився з умовами його виконання, мав здорові і безпечні умови праці, необхідні матеріали та обладнання;

- створювати умови для підвищення продуктивності праці, запровадження нових її методів, технологій, засобів та форм;

- забезпечувати систематичне підвищення професійної кваліфікації всіх працівників;

-  виплачувати заробітну плату в обумовлені законом строки;

- надавати працівникам суду щорічні та додаткові відпустки відповідно до затвердженого графіку відпусток та згідно з законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про відпустки»;

-  контролювати належне дотримання дисципліни, постійно вести роботу по її зміцненню, раціонально використовувати трудові ресурси;

-  постійно контролювати знання та виконання працівниками вимог інструкцій по техніці безпеки, протипожежної охорони;

- уважно ставитися до запитів та потреб працівників, надавати допомогу в вирішенні побутових та житлових питань.

6. Робочий час і час відпочинку працівників суду

6.1. Для працівників суду встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з  двома вихідними днями – суботою та неділею. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

6.2. Початок роботи о 9 годині, закінчення роботи о 18 годині  (у п'ятницю о 16.45).

6.3. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин                 (з 13 години до 13 години 45 хвилин). Перерва не включається в робочий час, тому працівник суду може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

6.4. Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному табелі, який є підставою для нарахування заробітної плати. 

6.5. У разі необхідності залишити приміщення суду у робочі години працівник апарату суду має завчасно попередити про це керівника структурного підрозділу.

6.6. Працівник, який з’явився на роботу у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, не допускається до роботи в цей день. Питання про відповідальність таких працівників вирішується відповідно до чинного законодавства.

6.7. Питання зміни часу початку та закінчення роботи для окремих працівників при необхідності вирішується головою суду щодо суддів та керівником апарату суду щодо працівників суду окремим наказом.

6.8. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Порядок надання щорічних оплачуваних та додаткових відпусток суддям визначений законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про відпустки».

6.10. Тривалість та порядок надання щорічних основних та додаткових відпусток працівникам апарату суду (державним службовцям, працівникам патронатної служби, працівникам, які виконують функції з обслуговування та робітникам) визначені Кодексом законів про працю України, Законами України «Про державну службу» та «Про відпустки».

6.11. Працівникам патронатної служби та працівникам, які виконують функції з обслуговування, можуть також надаватися додаткові відпустки тривалістю до 4 календарних днів за особливий характер праці, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1290, за умови, що робота, пов’язана з використанням ними персонального комп’ютера, займає більше половини тривалості робочого часу. Додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.

6.12. Черговість надання відпусток визначається графіком, який складається з урахуванням необхідності забезпечення роботи суду, інтересів працівників та сприятливих умов для відпочинку. Графік складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників суду.

6.13. На прохання працівника суду щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

7. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність

7.1. У разі виникнення поважних причин, з яких працівник суду не може бути присутнім на робочому місці в робочі години суду, він має невідкладно повідомити про такі факти керівника структурного підрозділу апарату суду та/або відділ управління персоналом та антикорупційного моніторингу у письмовій формі, засобами телефонного зв'язку або в будь-який інший доступний спосіб з подальшим наданням документів, підтверджуючих причини фактичної відсутності.

7.2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про його відсутність на робочому місці.

7.3. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати з цього приводу письмові пояснення на ім'я голови суду чи керівника апарату суду.

8. Перебування працівника суду в суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

8.1. Для виконання невідкладних завдань керівник апарату суду може залучати державних службовців суду до чергування понад установлену тривалість робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час.

8.2. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

8.3. За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

8.4. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

9. Порядок доведення до відома працівника нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

9.1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома всіх працівників шляхом ознайомлення у паперовій та/або електронній формі.

9.2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на мережевому ресурсі суду.

10. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

10.1. Керівництво суду зобов'язане забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

10.2. Працівник суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

11. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником суду

11.1. Працівник суду зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене йому, у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, майно уповноваженій особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

11.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, керівником відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу суду і працівником суду, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.    

12. Заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни

12.1. До звільнення з посади або припинення повноважень суддя не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами, крім нагород за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.

12.2. За зразкове виконання службових обов’язків, підвищення продуктивності праці, тривалу і бездоганну працю та за інші досягнення в роботі до працівників апарату суду застосовуються такі види заохочень:

- встановлення відповідних надбавок та премій;              

-  оголошення подяки;

-  народження грамотою, відзнакою.

12.3. За особливі трудові заслуги працівники апарату суду можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

12.4. Заохочення оголошується у наказі, доводиться до відома всього трудового колективу та заноситься до трудової книжки працівника.

12.5. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення, заохочення, вказані в даних Правилах, до працівника не застосовується.

12.6. Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

12.7. За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, порушення трудової чи службової дисципліни та недотримання цих Правил до працівників апарату суду можуть бути застосовані наступні заходи:

- догана;

- звільнення.

До державних службовців застосовуються також заходи дисциплінарного стягнення, передбачені визначені Законом України «Про державну службу»:

 13. Контроль за виконанням правил та відповідальність за їх порушення 

13.1. Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового та службового розпорядку покладається на керівництво суду. Недотримання вимог цих правил є підставою для притягнення працівника суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

13.2. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку суду доводяться до відома працівників під підпис.