flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОРЯДОК стажування в апараті Господарського суду міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

Господарського суду міста Києва

08.09.2022 №46

 

 

ПОРЯДОК

стажування в апараті Господарського суду міста Києва

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування в апараті Господарського суду міста Києва (далі - суд) з метою професійного розвитку, ознайомлення з діяльністю апарату суду, набуття практичного досвіду:

    1) державних службовців;

    2) осіб, які претендують на посаду помічника судді;

   3) громадян з числа молоді, які є громадянами України віком до 35 років, з наявністю освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого бакалавра, зокрема осіб, які здобувають вищу освіту першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) та наукового рівнів вищої освіти або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

2. Стажування державних службовців в апараті суду здійснюється відповідно до положень частини восьмої статті 48 Закону України «Про державну службу» та Порядку стажування державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 3 березня 2016 року №48.

3. Відбір кандидата для проходження стажування на посаді помічника судді проводиться суддею суду з урахуванням вимог статті 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 (зі змінами та доповненнями).

4. Стажування в апараті суду молоді здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в державних органах, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 28 січня 2021 року № 17-21.

5. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи в судових органах, ознайомлення їх зі специфікою діяльності суду та набуття ними практичного досвіду роботи.

6. Допуск до стажування з визначенням строку його проходження здійснюється на підставі заяви особи (далі - стажист), яка має намір пройти стажування в апараті суду (додаток 1) та подання судді, для осіб, які претендують на посаду помічника судді (додаток 2), що оформлюється наказом керівника апарату суду (особа, яка виконує його обов’язки).

До заяви стажист додає:

   - резюме (анкету) кандидата на проходження стажування (додаток 3);

   - копію паспорта громадянина України або копію ID-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру;

   - копію документа про вищу освіту або довідку про навчання у вищому навчальному закладі із зазначенням рівня вищої освіти.

Під час розгляду документів обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7. База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату суду) визначається наказом керівника апарату з урахуванням організаційної можливості прийняття особи на стажування, побажань стажиста та за згодою керівника стажування.

8. Кількість осіб для участі у стажуванні визначається відповідно до потреб, заявлених керівниками структурних підрозділів.

9. Строк стажування не може перевищувати шести місяців. На період проходження стажування на стажиста поширюються Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку суду.

10. На період стажування в апараті суду за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів, а для особи на посаду помічника судді – відповідний суддя.

11. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 4), який затверджує керівник стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування.

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

12. Керівник стажування:

складає спільно зі стажистом та затверджує індивідуальний план стажування, контролює його виконання;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

надає допомогу в удосконаленні професійних знань, умінь та навичок;

вивчає та аналізує професійні, ділові та моральні якості стажиста;

ініціює дострокове припинення стажування у разі порушення стажистом вимог цього Порядку.

13. Стажист зобов'язаний:

своєчасно прибути для проходження стажування;

своєчасно та у повному обсязі виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

звітувати керівнику стажування про виконання поставлених завдань;

удосконалювати професійні знання, уміння та навички, поєднуючи їх з практичною діяльністю;

додержуватися правил внутрішнього трудового та службового розпорядку для працівників суду, правил поведінки працівників суду, етики та культури поведінки;

дбайливо ставитися до майна суду.

Стажист має право одержувати від працівників апарату суду необхідну інформацію з питань, пов’язаних із проходженням стажування (крім інформації з обмеженим доступом).

14. Участь у стажуванні достроково припиняється:

за власним бажанням стажиста згідно з його письмовою заявою на ім’я керівника апарату суду;

у разі порушення стажистом вимог цього Порядку, про що керівник стажування подає службову записку керівнику апарату суду із пропозицією припинити стажування.

Рішення про дострокове припинення стажування оформляється наказом керівника апарату.

15. Стажист за два робочих дні до закінчення строку стажування надає керівнику стажування письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування (додаток 5) з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом.

16. Керівник стажування не пізніше останнього дня стажування готує висновок про результати стажування (додаток 6), який містить оцінку виконання стажистом індивідуального плану стажування (відмінну, позитивну або негативну) з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійні, ділові та особисті якості стажиста під час стажування, який засвідчує своїм підписом.

Відмінна оцінка проставляється у разі виконання стажистом усіх завдань, визначених індивідуальним планом стажування.

Позитивна оцінка проставляється у разі виконання стажистом половини або більшої половини завдань, визначених індивідуальним планом стажування.

Негативна оцінка проставляється у разі невиконання стажистом більшої половини завдань, визначених індивідуальним планом стажування.

Висновок про результати стажування на посаді секретаря судового засідання підписує керівник структурного підрозділу та суддя, щодо кандидата на посаду помічника судді - суддя.

17. Відділ управління персоналом та антикорупційного моніторингу не пізніше двох робочих днів після закінчення стажування готує довідку про проходження стажування (додаток 7), яка містить інформацію про результати стажування.

Довідка про проходження стажування за підписом керівника апарату суду складається у двох примірниках, один з яких надається стажисту (за його вимогою), а другий зберігається у відділі управління персоналом та антикорупційного моніторингу разом з усіма документами про проходження стажування.

18. Стажування проходить на безоплатній основі. Суд не несе зобов’язань щодо відшкодування стажисту витрат на проїзд до місця стажування й назад, добових витрат на час перебування в дорозі та витрат на найм житла тощо. За проходження стажування оплата стажисту та керівнику стажування не проводиться.

  

                        Начальник відділу

                        управління персоналом та

                        антикорупційного моніторингу                                                                        Тетяна БОГАТИРЬОВА

 

 

Додаток 1

до Порядку стажування в апараті Господарського суду міста Києва,

                                (пункт 6)

 

Керівнику апарату Господарського суду міста Києва

_____________________________________________

                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________,

                         (прізвище, ім’я, по батькові стажиста)

який (яка) мешкає _____________________________

                                              (місце проживання)

номер телефону _______________________________

 

  

ЗАЯВА

  Прошу дозволити проходження стажування у ___________________________________ ________________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу Господарського суду міста Києва)

з «___» _______________ 20__ року по «___» ______________ 20__ року.

 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

Додатки до заяви:            1) резюме (анкета) кандидата на проходження стажування;

2) копія паспорта громадянина України або  копія ID-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру;

3) копія документа про вищу освіту або довідку про навчання у вищому навчальному закладі із зазначенням рівня вищої освіти.

 

 

«____» ______________ 20__ року                                                                __________________                                                                                                                                                                                                                                               (підпис стажиста)

    

 

Додаток 2

до Порядку стажування в апараті Господарського суду міста Києва,

                      (пункт 6)

 

 

Керівнику апарату

Господарського суду міста Києва

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові судді)

  

ПОДАННЯ

  Відповідно до пункту 3 статті 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21, порушую питання щодо допуску кандидата _______________________________________________________________

                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові стажиста)

до стажування на посаду помічника судді Господарського суду міста Києва під моїм керівництвом  та наставництвом з ___ _______________ 20___ по ____ ______________ 20__.

 

  

 

 

Дата ________________                                                                             _______________
                                                                                                                        (підпис)

     

 

Додаток 3

до Порядку стажування в апараті Господарського суду міста Києва,

(пункт 6)

 

 РЕЗЮМЕ (АНКЕТА)

кандидата на проходження стажування

Біографічні відомості

_________________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

 

____________________________________________________________________________________________________________

(число, місяць, рік народження кандидата)

Відомості про освіту

Найменування заклад освіти

Рік вступу

Рік закінчення

Галузь знань/спеціальність/ спеціалізація

Ступінь вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про стаж та досвід роботи (за наявності)

Період роботи (дата початку та завершення)

Найменування підприємства, установи, організації

Найменування посади

Короткий опис основних функцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про володіння іноземними мовами (за наявності)

Мова

Рівень володіння іноземною мовою

 

 

 

Додаткова інформація (може включати відомості про досвід стажування в інших органах, участь у громадських організаціях, науковій діяльності тощо)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Планування стажування

Бажані напрями проходження стажування:

  1. _________________________________________________________________________
  2. ___________________________________________________________________________
  3. ___________________________________________________________________________

 

Мета проходження стажування в Господарському суді міста Києва:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

«___»__________20__ року                                                                                  ___________________

                                                                                                                               (підпис кандидата)

 

Додаток 4

до Порядку стажування в апараті Господарського суду міста Києва,

(пункт 11)

 

  

ПОГОДЖЕНО *                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Суддя                                                                      Керівник стажування

____________   _____________________                  ____________   _____________________

       (підпис)    (прізвище, ім’я, по батькові)             (підпис)               (прізвище, ім’я, по батькові)

«___» ___________________ 20__ року                    «___» ___________________ 20__ року

 

  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

 ________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові стажиста)

який (яка) проходить стажування на посаді ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

(назва посади із зазначенням структурного підрозділу)

 

з ______________ по ________________ 20__ року

 

№ з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати виконання

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«____»_________20___року                     _____________                               _____________________

                                                                 (підпис)                                             (ім’я  та прізвище стажиста)

  

 

*Лише для стажиста на посаді секретаря судового засідання

  

 

 

Додаток 5

до Порядку стажування в апараті Господарського суду міста Києва,

(пункт 15)

Керівнику стажування

_________________________________

               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про результати стажування

 

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові стажиста)

 

Відповідно до наказу Господарського суду міста Києва від «___» __________ 20__ року

 

№___, я проходив(ла)  стажування _________________________________________________ 

                                                                  (найменування структурного підрозділу Господарського суду міста Києва)

з «___» _____________ 20__ року по «___»________________ 20__ року.

 

Під час стажування відповідно до індивідуального плану ознайомився(лась) із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і практикою їх застосування в діяльності Господарського суду міста Києва, а саме:

 

  1. ______________________________________________________________________________

 

  1. ______________________________________________________________________________

 

Під час стажування було виконано такі завдання:

 

  1. ______________________________________________________________________________

 

  1. ______________________________________________________________________________

 

У результаті стажування я набув(ла) досвіду практичної роботи:

 

  1. ______________________________________________________________________________

 

  1. ______________________________________________________________________________

 

________________                           ________________             ____________________________

            (дата)                                                    (підпис)                    (ім’я та прізвище стажиста)

 

 

ПОГОДЖЕНО: *

________________                           ________________             ____________________________

            (дата)                                                    (підпис)                         (ім’я та прізвище судді)

 

 

*Лише для стажиста на посаді секретаря судового засідання

   

 

Додаток 6

до Порядку стажування в апараті Господарського суду міста Києва,

(пункт 16)

   

ВИСНОВОК

про результати стажування

 

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові стажиста)

 

пройшов(ла) стажування на посаді  _________________________________________________

                                                                                                  

з____________________ по ___________________________

відповідно до наказу від _________________ № _________

 

Стажист _____________ (не) повністю та (не) успішно виконав усі завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, зарекомендував себе:_______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначається інформація про рівень професійної підготовки стажиста, професійні, ділові та особисті якості під час проходження стажування).

За результатами виконання індивідуального плану стажування стажист отримав (ла) оцінку _______________.

 

 

Керівник стажування


_______________
(підпис)


__________________________
(ім'я та прізвище)

 

 

Суддя*


_______________
(підпис)


__________________________
(ім'я та прізвище)

 

__________________ 20__ р.

  

 

* Лише для стажиста на посадах помічника судді та секретаря судового засідання

 

  

 

Додаток 7

до Порядку стажування в апараті Господарського суду міста Києва,

   (пункт  17)

 

  

ДОВІДКА

про проходження стажування

 

Видана _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові стажиста у родовому відмінку)

в тому що він (вона) дійсно пройшов (ла) стажування у ______________________________

                                                                                                                                     (назва відділу структурного підрозділу)

Господарського суду міста Києва з __________ по _________, відповідно до наказу від _________ №_______.

Стажування проводилося відповідно до індивідуального плану стажування, за результатами якого стажист отримала оцінку * _________.

Інформація про рівень професійної підготовки стажиста, одержаних нею знань та навичок, проявлених професійних, ділових та особистих якостей під час проходження стажування *: ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Керівник апарату суду           _______________                __________________________

                                                  (підпис)                                        (ім'я та прізвище)

   

* Заповнюється на підставі висновку керівника стажування